Skip หน้าหลักSkip ไฟล์ดาวน์โหลดเอกสารSkip เข้าสู่ระบบSkip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 วันนี้ พุธ, 28 กรกฎาคม 28 29 30 31

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของกศน. อำเภอหาดใหญ่
VTR ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอหาดใหญ่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โดย กศน. อำเภอหาดใหญ่ - อาทิตย์, 20 มิถุนายน 2021, 12:49PM
 

ประเภทของรายวิชา

สาระทักษะการเรียนรู้  
 วิชาสาระทักษะการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ทร11001บทคัดย่อ
 วิชาสาระทักษะการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทร21001 บทคัดย่อ
 วิชาสาระทักษะการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทร31001บทคัดย่อ
 วิชาสาระทักษะการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทร21001 สำเนา 1บทคัดย่อ
 วิชาสาระทักษะการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทร21001 สำเนา 2บทคัดย่อ
สาระความรู้พื้นฐาน ระดับประถมศึกษา  
 วิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษา พท 11001บทคัดย่อ
 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา พค 11001บทคัดย่อ
 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา พว 11001บทคัดย่อ
 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา พต 11001บทคัดย่อ
สาระความรู้พื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พว 21001บทคัดย่อ
 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พค 21001บทคัดย่อ
 วิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พท 21001บทคัดย่อ
 วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พต 21001บทคัดย่อ
สาระความรู้พื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พค 31001บทคัดย่อ
 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พต 31001บทคัดย่อ
 วิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พท 31001บทคัดย่อ
 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พว 31001บทคัดย่อ
 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พค 31001 สำเนา 1บทคัดย่อ
สาระการประกอบอาชีพ ระดับประถมศึกษา 
 วิชาช่องทางการเข้าสู่อาชีพ ระดับประถมศึกษา อช 11001บทคัดย่อ
 วิชาทักษะการประกอบอาชีพ ระดับประถมศึกษา อช 11002บทคัดย่อ
 วิชาพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน ระดับประถมศึกษา อช11003บทคัดย่อ
สาระการประกอบอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 วิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อช 21001บทคัดย่อ
 วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อช 21002บทคัดย่อ
 วิชพัฒนาอาชีพใ่ห้มีความเข็มแข็ง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อช 21003บทคัดย่อ
สาระการประกอบอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 วิชาช่องทางการขยายอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อช 31001บทคัดย่อ
 วิชาทักษะการขยายอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อช 31002
 วิชาพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อช 31003บทคัดย่อ
สาระทักษะการดำเนินชีวิต ระดับประถมศึกษา 
 วิชาศรษฐกิจพอเพียง ระดับประถมศึกษา ทช11001บทคัดย่อ
 วิชาสุขศึกษา พลศึกษา ระดับประถมศึกษา ทช11002บทคัดย่อ
 วิชาศิลปศึกษา ระดับประถมศึกษา ทช11003บทคัดย่อ
สาระทักษะการดำเนินชีวิต ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
 วิชาศิลปศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทช21003บทคัดย่อ
 วิชาสุขศึกษา พลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทช21002บทคัดย่อ
 วิชาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทช21001บทคัดย่อ
สาระทักษะการดำเนินชีวิต ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 วิชาเศรษฐกิจพอเพียง ทช 31001บทคัดย่อ
 วิชาสุขศึกษา พลศึกษา ทช31002
 วิชาศิลปศึกษา ทช31003บทคัดย่อ
สาระการพัฒนาสังคม ระดับประถมศึกษา 
 วิชาสังคมศึกษา ระดับประถมศึกษา สค11001บทคัดย่อ
 วิชาศาสนา และหน้าที่พลเมือง ระดับประถมศึกษา สค11002บทคัดย่อ
 วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ระดับประะถมศึกษา สค11003บทคัดย่อ
สาระการพัฒนาสังคม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 วิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สค21001บทคัดย่อ
 วิชาศาสนา และหน้าที่พลเมือง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สค21002บทคัดย่อ
 วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สค21003บทคัดย่อ
สาระการพัฒนาสังคม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค31003บทคัดย่อ
 วิชาศาสนา และหน้าที่พลเมือง สค31002บทคัดย่อ
 วิชาสังคมศึกษา สค31001บทคัดย่อ
กลุ่มวิชาเลือกบังคับ 
 วิชาวัสดุศาสตร์ ระดับประถมศึกษา พว12011บทคัดย่อ
 วิชาวัสดุศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พว22003บทคัดย่อ
 วัสดุศาสตร์ ระดับม.ปลาย พว32034
 วิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ ระดับประถมศึกษา สค12022บทคัดย่อ
 วิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สค22019 บทคัดย่อ
 วิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สค32032บทคัดย่อ
 วิชาการเงินเพื่อชีวิต1 รหัสวิชา สค12021บทคัดย่อ
 วิชาการเงินเพื่อชีวิต2 รหัสวิชา สค22016บทคัดย่อ
 วิชาการเงินเพื่อชีวิต3 รหัสวิชา สค32029บทคัดย่อ
 วิชาการใช้พลังงานไฟฟ้า 1 ระดับประถมศึกษา พว12010บทคัดย่อ
 วิชาการใชัพลังงานไฟฟ้า 2 ระดับมัธยมตอนต้น พว22002บทคัดย่อ
 วิชาการใชัพลังงานไฟฟ้า 3 ระดับมัธยมตอนปลาย พว32023 บทคัดย่อ
 คอมพิวเตอร์
 สอนสาธิต
 วิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สค32032 สำเนา 1บทคัดย่อ
กลุ่มวิชาเลือกเสรี 
 วิชาสมุนไพรใกล้ตัว พว02021บทคัดย่อ
 วิชาหลักการเกษตรอินทรีย์ อช02007บทคัดย่อ
 วิชากัญชาและกัญชงศึกษา ระดับ ม.ปลาย ทช 33098บทคัดย่อ
 วิชามหัสจรรย์ของสิ่งมีชีวิต รหัสวิชา พว33061
 วิชาสารและสมบัติของสารในชีวิตประจำวัน รหัสวิชา พว33050
 วิชาการปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ รหัสวิชา สค02007บทคัดย่อ
 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับประถมศึกษา พต12005บทคัดย่อ
 วิชาการอ่านภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พต22001บทคัดย่อ
 วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด เบื้องต้น ระดับประถมศึกษา พต12002บทคัดย่อ
 วิชา แผนพัฒนาความคิด ทร02010บทคัดย่อ
 วิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทร02006บทคัดย่อ
 วิชาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พต32004บทคัดย่อ
 วิชาสบู่สมุนไพร พว02004บทคัดย่อ

Skip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี