Skip หน้าหลักSkip ไฟล์ดาวน์โหลดเอกสารSkip เข้าสู่ระบบSkip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 วันนี้ พุธ, 5 สิงหาคม 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของนายไพโรจน์ คเชนทร์ทองสุวรรณ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย นายไพโรจน์ คเชนทร์ทองสุวรรณ์ - พฤหัสบดี, 23 เมษายน 2020, 11:17AM
 
สำนักงาน กศน.อำเภอใหญ่ จัดทำหลักสูตรระบบออนไลน์ทุกระดับ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเทอมใหม่เพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินโรค covid - 19.

ประเภทของรายวิชา

สาระทักษะการเรียนรู้  
 วิชาสาระทักษะการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ทร11001บทคัดย่อ
 วิชาสาระทักษะการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทร21001 บทคัดย่อ
 วิชาสาระทักษะการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทร31001บทคัดย่อ
สาระความรู้พื้นฐาน ระดับประถมศึกษา  
 วิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษา พท 11001บทคัดย่อ
 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา พค 11001บทคัดย่อ
 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา พว 11001บทคัดย่อ
 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา พต 11001บทคัดย่อ
สาระความรู้พื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พว 21001บทคัดย่อ
 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พค 21001บทคัดย่อ
 วิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พท 21001บทคัดย่อ
 วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พต 21001บทคัดย่อ
สาระความรู้พื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พค 31001บทคัดย่อ
 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พต 31001บทคัดย่อ
 วิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พท 31001บทคัดย่อ
 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พว 31001บทคัดย่อ
สาระการประกอบอาชีพ ระดับประถมศึกษา 
 วิชาช่องทางการเข้าสู่อาชีพ ระดับประถมศึกษา อช 11001บทคัดย่อ
 วิชาทักษะการประกอบอาชีพ ระดับประถมศึกษา อช 11002บทคัดย่อ
 วิชาพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน ระดับประถมศึกษา อช11003บทคัดย่อ
สาระการประกอบอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 วิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อช 21001บทคัดย่อ
 วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อช 21002บทคัดย่อ
 วิชพัฒนาอาชีพใ่ห้มีความเข็มแข็ง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อช 21003บทคัดย่อ
สาระการประกอบอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 วิชาช่องทางการขยายอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อช 31001บทคัดย่อ
 วิชาทักษะการขยายอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อช 31002
 วิชาพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อช 31003บทคัดย่อ
สาระทักษะการดำเนินชีวิต ระดับประถมศึกษา 
 วิชาศรษฐกิจพอเพียง ระดับประถมศึกษา ทช11001บทคัดย่อ
 วิชาสุขศึกษา พลศึกษา ระดับประถมศึกษา ทช11002บทคัดย่อ
 วิชาศิลปศึกษา ระดับประถมศึกษา ทช11003บทคัดย่อ
สาระทักษะการดำเนินชีวิต ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
 วิชาศิลปศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทช21003บทคัดย่อ
 วิชาสุขศึกษา พลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทช21002บทคัดย่อ
 วิชาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทช21001บทคัดย่อ
สาระทักษะการดำเนินชีวิต ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 วิชาเศรษฐกิจพอเพียง ทช 31001บทคัดย่อ
 วิชาสุขศึกษา พลศึกษา ทช31002
 วิชาศิลปศึกษา ทช31003บทคัดย่อ
สาระการพัฒนาสังคม ระดับประถมศึกษา 
 วิชาสังคมศึกษา ระดับประถมศึกษา สค11001บทคัดย่อ
 วิชาศาสนา และหน้าที่พลเมือง ระดับประถมศึกษา สค11002บทคัดย่อ
 วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ระดับประะถมศึกษา สค11003บทคัดย่อ
สาระการพัฒนาสังคม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 วิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สค21001บทคัดย่อ
 วิชาศาสนา และหน้าที่พลเมือง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สค21002บทคัดย่อ
 วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สค21003บทคัดย่อ
สาระการพัฒนาสังคม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค31003บทคัดย่อ
 วิชาศาสนา และหน้าที่พลเมือง สค31002บทคัดย่อ
 วิชาสังคมศึกษา สค31001บทคัดย่อ
กลุ่มวิชาเลือกเสรี 
 วิชา ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนเบื้องต้น พต 11001บทคัดย่อ
 วิชา แผนพัฒนาความคิด ทร02010บทคัดย่อ
 วิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทร02006บทคัดย่อ
 วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด เบื้องต้น ระดับประถมศึกษา พต12002บทคัดย่อ
 วิชาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พต32004บทคัดย่อ
 วิชาสบู่สมุนไพร พว02004บทคัดย่อ
กลุ่มวิชาเลือกบังคับ 
 วิชาการใช้พลังงานไฟฟ้า 1 ระดับประถมศึกษา พว12010บทคัดย่อ
 วิชาการใชัพลังงานไฟฟ้า 2 ระดับมัธยมตอนต้น พว22002
 วิชาการใชัพลังงานไฟฟ้า 3 ระดับมัธยมตอนปลาย พว32023 บทคัดย่อ

Skip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี